Faxen
Faxe
1
Fax Faxgerät
fax télécopieur
fax machine
fax aparelho
de Fax ass futti
2
Fax Mitteilung
fax message
fax message, document
fax mensagem
hie krut e Fax geschéckt