Faxnummeren
Faxnummere
Faxnummer
numéro de fax
número de fax
ech brauch deng Faxnummer net, ech schécken der d' Dokumenter 1 per E-Mail