feel op der Plaz sinn
fehl am Platz sein
ne pas être à sa place être déplacé être inadapté, inapproprié
to be in the wrong place to be inappropriate
estar deslocado ser impróprio ser inoportuno
wann s de net frou bass mat Déieren, bass de am Déierenasyl feel op der Plaz
deng pessimistesch Remarke sinn hei feel op der Plaz