Feeler
1
Fehler Schreibfehler
faute faute d'orthographe, d'inattention, de frappe
mistake inaccuracy
erro de ortografia, de inadvertência, de datilografia
de Bouf hat vill Feeler an sengem Diktat
dee Feeler hunn ech der schonn dräimol ënnerstrach!
2
Fehler Fehlverhalten
faute comportement fautif
mistake of judgement
erro falta comportamento faltoso
all Mënsch mécht Feeler
de Patient huet säin Dokter wéinst engem Feeler ugesicht
3
am Feeler sinn
im Fehler sein im Unrecht sein
être en faute être dans son tort
ter cometido uma falta ter a culpa
wann ech am Feeler sinn, entschëllegen ech mech
am Onrecht sinn
4
Fehler Fabrikationsfehler
défaut vice de fabrication
flaw defect in a product
defeito de fabrico
am Stoft vu mengem Paltong ass e klenge Feeler
5
Fehler Untugend
défaut imperfection morale
fault weakness of character
defeito imperfeição moral
all Mënsch huet seng Feeler
Ondugend
3
am Feeler sinn
am Onrecht sinn
5
Feeler
Ondugend