Feierblummen
Feierblumme
Klatschmohn
coquelicot
papoila
um Bord vun de Felder gesäit een nees méi Feierblummen a Karblummen