Feierowenter
Feierowender
1
Feierabend
fin de la journée de travail
end of work finishing time
fim do dia de trabalho
no Feierowend mécht d' Butteksfra 1 dacks nach e klengen Tour mam Vëlo
2
Feierowend maachen
Feierabend machen
terminer sa journée de travail
to call it a day to finish work for the day
terminar o dia de trabalho
ech tippe mäi Rapport nach fäerdeg, an da maachen ech Feierowend