Feiglingen
Feiglinge
Feigling
lâche
coward
cobarde
wéi et eescht gouf, huet de Feigling sech verdréckt