Feindschaften
Feindschafte
Feindschaft
inimitié hostilité
hostility enmity
inimizade hostilidade
déi Ried huet d' Feindschaft 1 tëschent den zwou Parteien nach verstäerkt