Feinheeten
Feinheete
Feinheit Nuance, Einzelheit
finesse nuance, détail
finesse subtlety
subtileza nuance, pormenor
fir esou musikalesch Feinheeten huet hie keen Ouer
Finess
Nuance
Raffiness
Subtilitéit
Feinheet
Finess
Nuance
Raffiness
Subtilitéit