Felder
1
Feld Ackerland
champ terre cultivable
field arable land
campo terra cultivável
de Bauer huet de ganzen Dag um Feld geschafft
d' Felder 1 leie brooch
2
Feld Teil einer Fläche
zone d'un terrain de jeu case d'un plateau de jeu
field playing-field
zona de um terreno de jogo casa de um tabuleiro de jogo
de Ball war aus dem Feld eraus
dee schwaarze Leefer beweegt sech nëmmen op deene schwaarze Felder