fünfundachtzigste(r,s)
quatre-vingt-cinquième
eighty-fifth
octogésimo quinto
eréischt beim fënnefanachtzegste Versuch ass d' Experiment 1 perfekt gelongen
85.
number
fënnefanachtzegst
85.