fünfundvierzigste(r,s)
quarante-cinquième
forty-fifth
quadragésimo quinto
eréischt beim fënnefavéierzegste Versuch ass d' Experiment 1 perfekt gelongen
45.
number
fënnefavéierzegst
45.