fünfte(r,s)
cinquième
fifth
quinto
ech hunn déi fënneft Folleg vun där Serie verpasst
5.
fënneft
5.