Fëscherclubben
Fëscherclubbe
Fëscherclibb
Fischerverein
club de pêche
fishing association angling club
clube de pesca
eise Fëscherclub fiert eemol d' Joer 1 op d' Mier 1 Makréile fänken