Figuren
Figure
1
Figur körperliche Erscheinung
silhouette allure ligne d'un corps, d'une personne
figure physique
figura silhueta linha de um corpo, de uma pessoa
hien huet eng sportlech Figur
si muss op hir Figur oppassen
2
Figur Persönlichkeit
figure personnalité majeure
figure personality
figura personalidade
si war eng vun de grousse Figure vun der Emanzipatioun
3
eng ... Figur maachen
eine ... Figur machen einen ... Eindruck machen
faire ... impression donner ... impression
to make a(n) ... impression
fazer ... figura causar ... impressão
eisen Ausseminister huet um Sommet eng gutt Figur gemaach
4
Figur plastische Darstellung
figure figurine
figure figurine
figura representação plástica
d' Kanner 1 forme Figuren aus Leem fir bei d' Krëppchen 1
5
Figur Tanzfigur, Eiskunstlauffigur
figure de danse, de patinage artistique
figure in dance, in skating
figura de dança, de patinagem artística
den Äiskonschtleefer huet déi virgeschriwwe Figure virgeféiert
6
Figur Spielfigur
pièce d'un jeu de plateau
figure piece in a board game
peça de um jogo de tabuleiro
si stellen d' Figuren 1 um Briet op
Spillfigur
6
Figur
Spillfigur