Fiischten
Fiischte
First
faîte
roof ridge
cumeeira
op der Fiischt vun der Scheier sëtzt en décke Kueb