Filterkaffien
Filterkaffie
Filterkaffee
café-filtre
filter coffee
café de filtro
de Filterkaffi , 1 deen ech gëschter an der Pâtisserie hat, war net ze drénken