Finalitéiten
Finalitéite
Finalität
finalité but, objectif
purpose aim
finalidade
mir mussen definéieren, wat d' Finalitéit 1 vun eisem Programm ass