hunn
finanzéiert
transitiv
finanzieren
financer
to finance
financiar
seng Eltere finanzéieren him seng Studien