Finessen
Finesse
Feinheit Nuance, Einzelheit
finesse nuance, détail
finesse subtlety nuance
subtileza nuance, pormenor
hie beherrscht all d' Finesse 1 vun der franséischer Sprooch
Feinheet
Raffiness
Subtilitéit
Finess
Feinheet
Raffiness
Subtilitéit