1
fir ze
um zu in der Absicht zu, zum Zweck zu
pour en vue de, destiné à
to in order to
para a fim de, destinado a
acceleréier, fir de Camion ze iwwerhuelen!
haut huelen ech mer Zäit fir ze raumen
et ass net fir ze laachen! ech fannen dat guer net witzeg!
2
fir datt
damit
afin que pour que
to so that
para que a fim de que
d' Plakat 1 muss gutt gepaapt ginn, fir datt et peche bleift
de Kach dëmpt d' Geméis, 1 fir datt et seng Vitaminne behält
zu