wumm patsch bums
(et) vlan
flang louch ech um Buedem a konnt net méi opstoen!
en hat d' Frechheet 1 knapps gesot, a flang hat en eng um Bak!
den Auto ass stoe bliwwen a flang ass d' Dier 1 opgefuer!
boufdeg
bumsdeg
flatsch
poufdeg
flang
boufdeg
bumsdeg
flatsch
poufdeg