kee Pluriel
1
Pflege Behandlung, Betreuung
soins traitement, prise en charge
care attention, treatment
cuidados tratamento, assistência
am Alter brauche vill Leit eng individuell Fleeg
2
Pflege Unterhalt
soins entretien
maintenance upkeep
manutenção conservação, preservação
e grousse Gaart brauch vill Fleeg