1
fléissend Waasser
fließendes Wasser
eau courante
running water
água corrente
an eisem Weekendhaischen hu mir nach kee fléissend Waasser
2
fließend Übergang, Abgrenzung
fluide flou non marqué
smooth fluid
fluido suave ténue
an sengem Virtrag waren ëmmer fléissend Iwwergäng tëschent de verschiddene Kapitelen