Flichten
Flichte
1
Pflicht Aufgabe, Verpflichtung
devoir obligation
duty obligation, responsibility
dever obrigação
all Bierger huet Rechter a Flichten
mir hunn déi trauereg Flicht , 1 Iech den Doud vun eisem President matzedeelen
EGS dat war seng Flicht a Schëllegkeet hien huet dat misse maachen
2
Pflicht Pflichtübung
figures imposées
compulsory figures
elementos impostos numa prova desportiva
déi heiten dräi Figure gehéiere beim Äiskonschtlaf zur Flicht
Aufgab