Flich
Fluch Verwünschung
malédiction
curse malediction
maldição
d' Hex 1 huet de Prënz mat engem dräifache Fluch beluecht
Vol