fortschrittlich
progressiste
progressive advanced progressively
progressista
verglach mam Rescht vun der Welt huet dat Land fortschrëttlech Gesetzer
trotz sengem héijen Alter denkt mäi Papp nach ganz fortschrëttlech