Fréipensiounen
Fréipensioune
Frührente
préretraite
early retirement
pré-reforma
vill Leit, déi d' Fréipensioun 1 hunn, brauchen eng alternativ Beschäftegung