Friemsproochen
Friemsprooche
Fremdsprache
langue étrangère
foreign language
língua estrangeira
haut gëtt a ville Beruffer verlaangt, datt een déi eng oder déi aner Friemsprooch kann