kee Pluriel
Frigidität
frigidité
frigidity sexual
frigidez sexual
kann eng diagnostizéiert Frigiditéit nohalteg therapéiert ginn?