Frontalieren
Frontaliere
Grenzgänger
frontalier
cross-border commuter
trabalhador fronteiriço raiano
all Dag kommen Dausende vu Frontalieren op Lëtzebuerg schaffen
Grenzgänger
Frontalier
Grenzgänger