Fügungen
Fügunge
Fügung Schicksalsfügung
coïncidence hasard heureux
coincidence chance
coincidência feliz
et ass eng glécklech Fügung , 1 datt mir eis no 20 Joer erëmgesinn hunn