Fussballsveräiner
Fußballverein
club de football
football club
clube de futebol
de Fussballsveräin ass an déi éischt Divisioun opgestigen
eise Fussballsveräin trainéiert de Wanter iwwer an der Turnhal
de Fussballsveräin huet de Kommitee ofgewielt d' Membere 1 vum Fussballsveräin hunn de Kommitee ofgewielt