Gaaschtaarbechter
VEREELZT
Gastarbeiter
travailleur immigré
guest worker foreign worker
trabalhador imigrante
mir hunn de Gaaschtaarbechter vill ze verdanken
Friemaarbechter
VEREELZT
Gaaschtaarbechter
Friemaarbechter