Gäisselen
Gäissele
Geißel Peitsche
fouet cravache
whip horsewhip
chicote pingalim
esoubal de Kutscher mat der Gäissel geklaakt hat, sinn d' Päerd 1 méi séier gelaf
Baatsch
Gäissel
Baatsch