galant
galant galamment
gallant gentlemanly courteously
galante galantemente
e galante jonken Här huet der eelerer Damm seng Plaz ugebueden
du häss dech an dengem Lieserbréif e wéineg méi galant kënnen ausdrécken