Galekrisen
Galekrise
Gallenkolik
colique hépatique
biliary colic gallstone attack
cólica hepática
am Ufank wousst ech de Wéi, deen ech bei menger Galekris hat, net richteg ze deiten