Gamellen
Gamelle
Blechnapf Campingtopf
gamelle récipient
camping pan mess tin billy(can)
gamela marmita escudela
nom Camp hunn ech meng Gamell misse schaueren