gängig
courant habituel
common usual
corrente habitual
fir vill Leit ass et eng gängeg Praxis, fir sonndes trëppelen ze goen