kee Singulier
Anführungszeichen
guillemets
quotation marks
aspas sinal gráfico
vill Schüler haten an hirem Aufsatz vergiess, bei der direkter Ried Gänseféisercher ze setzen
EGS ech soen dat tëschent Gänseféisercher ech mengen dat net wuertwiertlech