sehr ganz
très tout
very
muito todo
de Papp ass ganz opgereegt vum Stull opgesprongen
wann s de mech ganz léif frees, soen ech vläicht jo!
äusserst
denkbar
gesamt
immens