Garanten
Garante
Garant
garant instance qui garantit
guarantor
garante instituição que garante
d' Krankekeese 1 sinn de Garant vun enger gudder medezinescher Versuergung