Garcen
Garcë
FAM
Luder Miststück
garce jeune fille, femme
bitch unpleasant woman
cabra rapariga nova, mulher
déi Garce huet elauter Ligen iwwer eis verzielt!
Louder
FAM
Garce
Louder