VEREELZT
wehe Drohung
gare à menace
gare deenen, déi beim Braconéieren erwëscht ginn!