VEREELZT
wehe Drohung
gare à menace
ai de ameaça
gare deenen, déi beim Braconéieren erwëscht ginn!