kee Pluriel
Geäst
branchage
branches
ramagem rama
d' Kueben 1 hunn uewen am Geäscht hir Näschter gebaut