kee Pluriel
EGS
Gebrüll
hurlements braillements
yelling screaming
bramidos berreiro
looss dech vu sengem Gebierels net beandrocken!
Gebläers
Gebrëlls
EGS
Gebierels
Gebläers
Gebrëlls