Gebietshaiser
Gebetshaus
lieu de prière édifice religieux
local de oração edifício religioso
mir goufe vun där neier Reliounsgemeinschaft an hiert Gebietshaus agelueden