kee Pluriel
EGS
Geplärr Geschrei
braillements
bawling yelling
berros gritos
mir hunn däi Gebläers bis virun d' Dier 1 héieren!
Gebierels
Gebrëlls
EGS
Gebläers
Gebierels
Gebrëlls