Geboter
Relioun
Gebot
commandement
commandment
mandamento
d' Judden 1 an d' Chrëschte 1 solle sech un déi zéng Geboter halen