Gebuertslänner
Geburtsland
pays de naissance
país de nascimento
um Formulaire muss de deng Nationalitéit an däi Gebuertsland uginn