Gebuertslänner
Geburtsland
pays natal
native country country of birth
país natal
bei der Umeldung sinn ech meng Nationalitéit a mäi Gebuertsland gefrot ginn